Chú Đại Bi đầy đủ và ý nghĩa thần lực Bồ Tát

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415...

video thuyết giảng mới nhất