Tổng hợp bộ ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đẹp

1596

Quan Thế Âm Bồ Tát thường hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh. Tổng hợp bộ ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đẹp, tải về cho máy tính điện thoại.

Quan Thế Âm Bồ Tát hay còn gọi là Quan Âm, Quán Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát thường hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh.

nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-1 nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-2 nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-3 nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-4 nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-5 nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-6

quan the am bo tat
quan the am bo tat
quan the am bo tat
quan the am bo tat

nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-9

quan the am bo tat
quan the am bo tat

nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-11

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tượng Quán Thế Âm và Bát Nhã Tâm Kinh
Tượng Quán Thế Âm và Bát Nhã Tâm Kinh

nhung-hinh-anh-dep-ve-quan-the-am-bo-tat-14

Để cho lòng tin ấy được vững bền và phát triển, xin quý vị hiểu qua một vài nét lịch sữ và những quan điểm có liên hệ đến Ngài sau đây:

Tiếng Phạn là A-va-lô-ki-tết-va-ra (Avalokitecvara). Tàu dịch là Quán Thế Âm, nghĩa là quán xét tiếng tâm đau khổ của đời để cứu độ. Tiếng Phạn là Bô-đi-sa-ta (Bodhisat). Tàu dịch là Bồ-tát. Bồ Tát là một danh từ chỉ cho những vị phát tâm rộng lớn cầu sự giác ngộ như chư Phật và giáo hóa chúng sanh . Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni chép: Trong vô lượng kiếp về quá khứ, Đức Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như-Lai.

Vì nguyện lực đại bi nên hiện thân Bồ-tát để độ chúng sanh. Kinh Quán Âm Tam Muội, đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có nói Quán Thế Âm Bồ-tát là một vị cổ Phật ấy. Kinh Bi Hoa chép trong thời quá khứ Bồ-tát Quán Thế Âm là thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Đồng thời có đức Bảo Tạng Như-Lai ra đời giáo hoá chúng sanh. Thấu triệt giáo lý do đức Phật ấy truyền dạy, vua phát tâm cầu đạo và giáo hóa chúng sanh. Nhà vua cúng dường đức Phật luôn trong ba tháng và tinh tấn tu hành; thái-tử cũng vậy. Khi công hạnh vẹn toàn, vua thành Phật hiệu là A-Di-Đà ở tây phương cực lạc. Thái-tử cũng sanh về thế giới ấy và thành Bồ-tát hiệu Quán Thế Âm để trợ giúp Phật A-Di-Đà tiếp dẫn chúng sanh.

Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ-tát có thuật lại phương pháp tu hành của Ngài là do nghe, suy nghĩ, và tu tập mà nhập chánh định. Bắt đầu Ngài tu từ sự nghe. Trong một cái nghe mà trước tiên là phải quán triệt tiền trần rồi bỏ luôn quán trí và cuối cùng diệt hết đế lý. Ngài chuyển dụng khả năng nghe tiếng bên ngoài mà nghe lại tự tánh nghe của mình. Đến lúc những cái sinh diệt diệt hết thì tánh vắng lặng hiện ra và khi ấy chứng được “nhĩ căn viên thông,” được hai thứ thù thắng: một là đồng với từ lực của mười phương chư Phật, hai là cảm thông lòng cầu mong thương cứu của chúng sanh trong sáu đường.

Pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là phương pháp phản văn văn tự tánh (không xuôi dòng đuổi theo âm thanh mà trở ngược lại tánh nghe) tức là từ cái nghe để trở về tự tánh của mình. Trong pháp tu này, hành giả tuyệt đối không dùng tai để nghe. Nếu còn dùng tai để nghe là chạy theo âm thanh sắc tướng.