Lời tựa phật pháp vô biên

962

tuyên bố:
Nước “BIỂN” chỉ có một vị: “MẶN”, giáo pháp của TA cũng chỉ có một vị: “GIẢI THOÁT”. Và từ xưa đến nay TA chỉ nói có một điều là: “KHỔ ĐAU VÀ GIẢI THOÁT KHỎI KHỔ ĐAU”.
* “KHỔ ĐAU” là “VÔ THƯỜNG, VÔ NGÔ.
* “GIẢI THOÁT KHỎI KHỔ ĐAU” là “NIẾT BÀN”.

** “VÔ THƯỜNG, VÔ NGÔ là “THẾ GIAN PHÁP”.
** “NIẾT BÀN” là “XUẤT THẾ GIAN PHÁP”.

*** Có “PHÁP” nào không phải là “PHÁP THẾ GIAN” mà lại cũng không phải là “PHÁP XUẤT THẾ GIAN” hay không?

**** Nếu không có một “PHÁP” nào như thế, vậy thì:
“TẤT CẢ CÁC PHÁP ĐỀU LÀ PHẬT PHÁP ”.

LỜI DẠY BẢO SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT.

“Nầy A Nan! Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với Chánh Pháp, đừng thắp lên với một Pháp nào khác. Hãy tự nương tựa nơi chính mình, nương tựa với Chánh Pháp, đừng nương tựa với một Pháp nào khác”.

phat-phap-vo-bien

Thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với Chánh Pháp, đừng thắp lên với một Pháp nào khác? Hãy tự mình nương tựa nơi chính mình, nương tựa với Chánh Pháp, đừng nương tựa với một Pháp nào khác?

” A Nan! Đó là các Tỳ Kheo trước phải lo quán sát trong Thân, sau đấy quán sát ngoài Thân, cuối cùng là phải quán sát cả trong lẫn ngoài Thân. Quán sát một cách chuyên cần, không biếng trễ, nhớ mãi không quên để diệt trừ sự tham luyến, lo buồn của thế gian. Tiếp theo sự quán sát trên là quán sát về Thọ, về Tâm Ý, về các Pháp cũng như thế.

Nầy A Nan! Đó là ý nghĩa tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với Chánh Pháp, đừng thắp lên với một Pháp nào khác. Hãy tự nương tựa chính mình, nương tựa Chánh Pháp, đừng nương tựa với một Pháp nào khác”.

Phật bảo Tôn Giả A Nan:

“Sau khi Ta diệt độ, người nào có thể tu hành đúng như thế tức là đệ tử chân chính của Ta, là người học Đạo xuất sắc nhất …”

(Kinh Trường A Hàm, tập 1, Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm dịch, Viện Nghiên Cứu Phật Học VNxb, 1991, trang 115-121)