Tác Phẩm An Lạc Từ Tâm Phần 2-2 HT. Thích Thánh Nghiêm với An Lạc Từ Tâm (Tái Bản) – Con người có thể hạnh phúc tươi vui, không chút phiền não mãi được không? Người dịch: Thích Quang Định. Người đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam.