►Tội nghiệp mà con người gây ra chính là tự gây nên quả báo cho mình, quy luật nhân quả báo ứng không chút sai lệch. Bởi vậy, những ai vốn đã không tin báo ứng, lại than trời oán đất, thật quá vô minh triết lý phật dạy.
►Người xưa thường nói rằng “lời thì thầm của người, trời nghe như sấm”, nhất cử nhất niệm của con người thì Thần linh đều biết.
►Làm quan nhất định phải liêm khiết công minh. Ức hiếp bóc lột bách tính chính là ăn thịt người, là uống máu dân, đó là tội ác cùng cực.
►Sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian chỉ là rất ngắn ngủi, nhưng quả báo với tội tà dâm là cực kỳ nghiêm trọng. Vậy nên, mỗi chúng ta hãy tự biết răn mình, đừng để đến khi hối hận thì đã muộn mất rồi.
►Vạn vật đều có linh, vậy nên sát sinh sẽ gây nên tội nghiệp rất lớn. Quả báo mà người sát sinh phải chịu là vô cùng đau đớn.

卍 Nam Mô THẬP PHƯƠNG PHẬT 卍
卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍
卍 Nam Mô BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 卍

► Nguyện con hồi hướng công đức này đến trang nghiêm tịnh độ và tất cả mọi người từ loài hữu tình đến loài vô tình nguyện vãng sanh tây phương cực lạc A Di Đà Phật.