Nhạc niệm A Di Đà Phật – Phật tử niệm trong lúc đi kinh hành Chúng ta niệm phật dù ít dù nhiều đều có công đức.

Người tu niệm phật là người phát tâm tu niệm hồng danh của đức phật a di đà mà trong tâm không cầu xin gì cả mà niệm phật để cầu giải thoát, giác ngộ. Mà trong kiếp sống này người đó phát tâm bồ đề nguyện được thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.