Niệm Phật là một phép tu trong Phật giáo, thuộc về Tịnh Độ Tông. Niệm là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ đến danh hiệu Phật. Khi niệm Phật phải dồn hết tâm trí, ý nghĩ hướng về danh hiệu Phật (“Nam Mô A Di Đà Phật” hay “A Di Đà Phật“), hoặc hình dung tướng tốt và công hạnh của Phật. (trích Wikipedia).

Trong đời có nhiều kẻ quá ư khốn khổ, muốn chút rảnh cũng không sao có được, nên không thể tu hành. Nay ta được rảnh rang, lại nghe biết được Video “Nhạc Niệm Phật” này thì nên cố gắng nghe đi nghe lại nhiều và niệm theo để cầu thoát sanh tử. Ra khỏi nhà lửa tam giới.

10 Lợi ích niệm phật:
1. Ngày đêm thường được các trư thiên ẩn lực thần tướng ngày đêm gia hộ.
2. Thường được đức Quan Thế Âm và 25 vị Bồ Tát và long thần hộ pháp hộ trì mãi mãi.
3. Thường được trư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ.
4. Tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể hại mình được, không bị chúng độc xà, độc dược.
5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đạo binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, oạnh tử.
6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp.
7. Ban đêm có chiêm bao thì tốt lành hoặc thấn thân kì diệu sắc vàng của Phật A Di Đà.
8. Tâm thường hoan hỉ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều có được kết quả tốt đẹp.
9. Thường được tất cả Nhân dân ở thế gian cung kính bái lễ như kính Phật vậy.
10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, Tây phương tam thánh kim đài tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ, hoa sen hoá sanh, thọ diệu lạc thù.

5 công đức của người niệm Phật:

_ Người niệm Phật có thể vượt ra ngoài tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
_ Niệm một câu A Di Đà Phật mà trong tâm tưởng đến Phật thì sẽ vãng sanh được mà không cần phương tiện gì thêm.
_ Trong kinh Phật nói chỉ cần tu 7 ngày niệm A Di Đà Phật tâm không thối chuyển thì có thể vãng sanh.
_ Khi niệm Nam mô A Di Đà Phật thì 10 phương trư Phật đều tán thán và hộ niệm.
_Người niệm Phật luôn luôn phát nguyện trước Phật A Di Đà rằng: đời này được sanh trong chốn Ta Bà chỉ để là lấy phương tiện để tu pháp môn niệm Phật để hết báo thân này vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Vì được sanh làm người rất khó, phải tu tốt lắm từ các kiếp trước thì kiếp này mới được làm người. Vì vậy phải tận dụng cái thân người này mà tu cầu giải thoát.

Phải cố tu pháp môn niệm Phật để được thân vô sanh, để sanh về Tây phương cực lạc, để không còn làm thân người, để không phải vào ra trong sinh tử luân hồi, không phải trả vay vay trả oan gia này đến oan gia trái chủ khác, phải giải quyết sanh tử, đạp trên lục đạo luân hồi, không để tinh cha huyết mẹ và nghiệp tạo thành. Phải tu để được thân kim cương bất sanh bất tử.

Chúc tất cả mọi người nghe nhạc niệm phật được thân tâm an lạc.