PHẬT PHÁP VÔ BIÊN mời quí vị cùng nghe nhạc niệm Phật mà đêm đêm mình vẫn nghe để đạt tới nhất tâm bất loạn.

► Nhạc niệm phật 9 chữ hồng danh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rất hay.

Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sinh, Đồng trọn thành Phật đạo.

卍 Nam Mô THẬP PHƯƠNG PHẬT 卍
卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍
卍 Nam Mô BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 卍