NHẠC NIỆM PHẬT RẤT HAY – Cầu Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình | Hạnh Phúc | – NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT – NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.

22 ĐIỀU LỢI ÍCH KHI NIỆM PHẬT

Chúng ta niệm phật dù ít dù nhiều đều có công đức. Người tu niệm phật là người phát tâm tu niệm hồng danh của đức phật a di đà mà trong tâm không cầu xin gì cả mà niệm phật để cầu giải thoát, giác ngộ. Mà trong kiếp sống này người đó phát tâm bồ đề nguyện được thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Ngồi quỳ trước ban thờ phật quí vị phát nguyện: Con là ………, pháp danh là ………… Hôm nay con niệm phật để cầu ….. nhờ đức phật ai hữu gia hộ cho con để cho con yên tâm tu niệm.(Sau đó niệm phật: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ….- niệm đều tiếng, liên tục không đứt đoạn, tham khảo thêm cách niệm phật )
22 điều lợi ích khi niệm phật đó là:
1. Niệm phật diệt trừ tội chứng sâu nặng ở trong tâm;
2. Được ánh sáng nhiếp thọ (Hộ trị tâm cho chúng ta);
3. Niệm phật được Đức phật A Di Đà hộ niệm (hộ cho mình niệm);
Khi chúng ta tu niệm phật, thì mình quỳ trước bàn thờ Phật nói con tên họ là gì, pháp danh… Từ nay con quyết quy y với đức Phật a di đà, con niệm đến hồng danh của ngài, khi con sống trên thế gian này xin ngài độ cho con nhiếp tập vào sâu trong chánh niệm và khi con xả cái thân này rồi, xin ngài cùng thánh chúng rước con về cõi tây phương cực lạc. Mình phát cái tâm đó, mình niệm Nam mô a di đà phật.
4. Bồ Tát thầm gia hộ (bồ tát, chư phật, chư thiên nghe bằng tâm niệm, chúng ta tịnh tâm lại thì Đức quán thế âm bồ tát nghe liền);
5. Được chư phật bảo hộ (Bảo là bảo trì, hộ là hộ độ từ đầu tới cuối)
6. Bát bộ hộ vệ (tám vị thần Kim Cang hộ trì – các vị hộ pháp)
7. Báu vật công đức tích tụ (Có công đức – là tu tập chuyển tâm phàm thành tâm thánh)
8. Đa văn trí tuệ (được thông minh)
9. Niệm phật nhiếp tâm không thối chuyển đạo bồ đề (Ma chướng không xâm nhập được)
10. Thấy phật A Di Đà
11. Cảm thánh chúng đều tiếp rước (Khi lâm chung được tiếp rước)
12. Từ quang chiếu rọi . Lòng từ thương yêu tất cả muôn loài. Mỗi khi chúng ta ngủ thức dậy, chúng ta đọc: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, Nam mô a di đà phật, Con tên gì đó, pháp danh gì đó, Xin mười phương chư phật gia hộ cho con có đủ lòng thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không và tất cả mọi loài trong tam giới cho con đều biết thương yêu cả.
13. Bạn lành thánh chúng đồng khen ngợi (Bạn lành tán thán)
14. Bạn lành thánh chúng đồng tiếp rước;
15. Thần thông bay lên hư không (Có thần thông);
16. Sắc thân thù thắng (Sắc tướng càng ngày càng đẹp ra);
17. Niệm phật mạng sống lâu dài.
18. Được sanh nơi thù thắng (Được sanh ở những nới tốt đẹp tránh được 3 đường ác: Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh);
19. Tận mắt gặp thánh chúng;
20. Chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn (thoát khỏi luân hồi sinh tử đời đời kiếp kiếp không quay lại);
21. Trải qua phụng sự cho phật pháp, phát tâm bồ tát dễ dàng (Tâm bồ tát);
22. Trở về cõi nước mình được Đà La ni (Tổng trì);