Nhạc Niệm Quan Âm Bồ Tát sẽ được ngài “tầm thanh cứu khổ” Ngài lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh mà đến cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Nếu quý vị đang chịu khổ sở, thì chỉ cần liên tục Nhất tâm niệm “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, tất quý vị sẽ được “gặp rủi hóa may” và mọi sự được thuận lợi đúng như quý vị mong muốn.

“12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát” !!!
1. Nguyện Thứ Nhất: Khi hành Bồ Tát – Danh hiệu: Tự Tại Quán Âm – Viên thông thanh tịnh căn trần – Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền!
2. Nguyện Thứ Hai: Không nài gian khổ – Quyết một lòng cứu độ chúng sanh – Luôn luôn thị hiện biển đông – Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều!
3. Nguyện Thứ Ba: Ta Bà ứng hiện – Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau – Oan gia tương báo hại nhau – Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền!
4. Nguyện Thứ Tư: Hay trừ yêu quái – Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê – Độ cho chúng hết u mê – Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương!
5. Nguyện Thứ Năm: Tay cầm Dương Liễu – Nước cam lồ rưới mát nhân thiên – Chúng sanh điên đảo, đảo điên – An vui mát mẻ, tiêu tan ưu phiền!
6. Nguyện Thứ Sáu: Thường hành bình đẳng – Lòng từ bi thương xót chúng sanh – Hỷ xả tất cả lỗi lầm – Không còn phân biệt sơ thân mọi loài!
7. Nguyện Thứ Bảy: Dứt ba đường dữ – Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh – Cọp beo, thú dữ vây quanh – Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nạn!
8. Nguyện Thứ Tám: Tội nhân bị trói – Bị hành hình, rồi lại khảo tra – Thành tâm lễ bái thiết tha – Quán Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng!
9. Nguyện Thứ Chín: Làm thuyền Bát Nhã cứu vớt , giúp cho người vượt khúc lênh đênh – Bốn bề biển khổ chông chênh – Quán Âm độ hết, an nhiên Niết Bàn!
10. Nguyện Thứ Mười: Tây Phương tiếp dẫn – Vòng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn – Tràng phan, bảo cái trang hoàng – Quán Âm tiếp dẫn, rước về Tây Phương!
11. Nguyện Thứ Mười Một: Di Đà thọ ký – Cảnh Tây Phương, tuổi thọ không lường – Chúng sanh muốn sống miên trường – Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về!
12. Nguyện Thứ Mười Hai: Tu hành tin tấn – Dù thân nầy tan nát cũng đành – Thành tâm nổ lực thực hành – Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời!

Bồ Tát Quán Âm luôn lắng nghe âm thanh của mọi chúng sanh và giải cứu tất cả thoát khỏi khổ đau. Chúc tất cả mọi người nghe video nhạc niệm phật được an lạc.