Bài giảng Chứng Đắc Và Vãng Sanh – Thích Trí Huệ giảng rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe. chúc tất cả quý phật tử nghe pháp của sư phụ giảng được an lạc.