Bài giảng Chuyện gì đến sẽ đến – Thầy Thích Thiện Thuận 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nge, chúc mọi người nghe pháp của Thầy giảng được an lạc trong cuộc sống.