Bài giảng Cúng Cô Hồn – Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa – Thầy Thích Phước Tiến 2017 mới nhất rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả nghe pháp của thầy giảng được an lạc.