Bài giảng Nói chuyện với Đạo tràng Phật Hạnh – TT. Thích Chân Quang rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe thầy giảng, chúc tất cả được vui và an lạc khi nghe pháp của sư phụ.