Bài giảng Sức Mạnh Của Tâm – Thuyết Pháp thầy Thích Trí Huệ rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả nghe pháp được an lạc trong cuộc sống.