Bài thuyết giảng Phước no đủ – TT. Thích Chân Quang rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp của thầy giảng được an lạc trong cuộc sống.