Bài thuyết pháp Chán ơi! chào mi – Thầy Thích Tâm Nguyên 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe thầy giảng chúc tất cả nghe pháp được an lạc.