Bài giảng Tâm Hạnh Người Tu – Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phổ Minh) rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe pháp chúc tất cả mọi người nghe Thầy giảng được an lạc trong cuộc sống.