Bài giảng Chuyển Hóa Tâm (nên nghe) – Thầy Thích Thiện Xuân 2017 (Taiwan) rất hay kính mời tất cả mọi người cùng nghe thầy giảng, chúc tất cả nghe pháp được an lạc.