Đề Tài Loại Hình Tư Tưởng ĐĐ. Thích Trí Huệ muốn giảng giải cho chúng ta phân biệt các tư tưởng trong tâm, nhầm giúp chúng ta loại bỏ được tâm ác, tâm xấu.

► Đề Tài thầy Thích Trí Huệ mới nhất 2016 được thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền.
► Thầy là điểm nương tựa cho mọi người về tinh thần truyền giảng giáo pháp của Đức Phật đến với mọi người nhầm giúp cho ai nghe được tu hành tinh tấn và được an lạc trong cuộc sống.
► Hồi hướng công đức đến với khắp tất cả mọi người, oan gia trái chủ, nghe được Phật Pháp được vãng sanh về thế giới an lành A Di Đà Phật