Đề Tài Gieo Giống Bồ Đề – Thích Trí Huệ, sư phụ giảng rất hay cảm ơn tất cả mọi người cùng nghe pháp nguyện cho chư Phật từ bi gia hộ cho chúng con thân tâm an lạc, vãng sanh tây phương lạc quốc.