Đề tài Video Trâu ơi được giảng sư TT Thích Chân Tính thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp, Tân Hiệp, Hóc Môn.

Nội dung đề tài Thượng tọa muốn khuyên nhủ mọi người nên tôn trọng mạng sống chúng sanh, không sát sanh hại vật và đặc biệt tinh tấn tu hành trưởng dưỡng tâm linh.