Những Điều Cần Biết Trong Thuật Bói Toán – Thầy Thích Phước Tiến 2017, bài giáng rất hay của thầy mới tất cả mọi người cùng nghe