Pháp thoại Mưa Dầm Thấm Lâu – Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Linh Sơn, Brisbane, Nov.14, 2015) – Thích Pháp Hòa.