TT. Thích Thiện Thuận

TT. Thích Thiện Thuận

Tổng hợp bài giảng TT. Thích Thiện Thuận, bài giảng mới nhất cập nhật hằng ngày, mời tất cả mọi người cùng nghe Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng.

video

Giận Cá Chém Thớt – Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Bài giảng Giận Cá Chém Thớt - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả nghe pháp được an lạc trong cuộc sống.
video

Bài giảng Chuyện gì đến sẽ đến – Thầy Thích Thiện Thuận 2017

Bài giảng Chuyện gì đến sẽ đến - Thầy Thích Thiện Thuận 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nge, chúc mọi người nghe pháp của Thầy giảng được an lạc trong...

video thuyết giảng mới nhất