Đề tài cúng dường rất hay cho phật tử tại gia – TT. Thích Chân Tính thuyết giảng tại chùa hoằng pháp mới nhất 2016.