Đề tài tu là tiến TT. Thích Chân Tính giúp mọi người tỉnh tâm an lạc, ngày ngày chúng ta mong chăm sóc hạt giống bồ đề.

Mời mọi người subcribe kênh Phật Pháp Vô Biên để nghe nhiều video mới của sư phụ Thích Chân Tính.